On Sale At coolmathz.com!

Samanid


(20044) Samanid AE fals, Bukhara 358 AH, Mansur b. Nuh.

$24.99


(14558) Samanid AE fals, Nuh b. Mansur.

$7.99


(14575) Samanid AE fals.

$6.99


(14447) Samanid AE fals, Bukhara 336 AH, Nuh b. Nasr.

$9.99


(14573) Samanid AE fals, Bukhara 350 AH, Abd al-Malik b. Nuh + Nasr.-RRR

$99.99


(14049) Samanid AR dirhem, Shash 381 AH, Nuh b. Mansur.-R

$9.99


(14452) Samanid AE fals, Bukhara 315 AH.

$9.99


(20022) Samanid AR dirhem, Bukhara 378 AH, Nuh III b. Mansur.

$14.99


(20027) Samanid AR dirham, Shash 379 AH, Nuh III b. Mansur.

$24.99


(14448) Samanid AE fals, Bukhara 381 AH, Nuh b. Mansur.

$14.99


(20028) Samanid AR dirhem, Bukhara 380's AH, Nuh III b. Mansur.

$19.99


(20385) Samanid AE fals, Bukhara 304 AH.

$14.99


(20367) Samanid AE fals, Bukhara 358 AH, Mansur b. Nuh +al-Mukhazzij.

$39.99


(14014) Samanid AR dirhem, Bukhara 380's AH, Nuh III b. Mansur.

$9.99


Samanid Silver Dirham-Lot B11

$10.00


(14540) Samanid AE fals, Bukhara 348 AH, Abd al-Malik b. Nuh + Nasr.

$19.99


(14465) Samanid AE fals, Quba 349 AH, 'Abd al-Malik I b. Nuh.

$39.99


(14449) Samanid AE fals, Bukhara 333 AH, Nuh b. Nasr + Abd al-Malik b. Nuh.

$14.99


(14045) Samanid AR dirhem, Bukhara 377 AH, Nuh III b.Mansur.

$9.99


(14005) Samanid AR dirhem, Samarqand 379 AH, Nuh b. Mansur.

$9.99


(13571) Samanid AE fals, Bukhara 356 AH, Mansur b. Nuh.

$14.99


(A321) Samanid AE fals.

$9.99


(20300) Samanid AE fals, Akhsikath 355 AH, Mansur b. Nuh -RR

$49.99


(7621) Samanid AE fals, Bukhara 358 AH, Mansur b. Nuh.

$24.99


(11217) Samanid AE fals, Samarkand 244 AH

$49.99


(12484) Samanid AE fals, Akhsikath 355 AH, Mansur b. Nuh. Rare type.

$74.99


(20292) Samanid AE fals, Bukhara 358 AH, Mansur b. Nuh.

$19.99


(11128) Samanid AE fals, Yahya b. Asad, Binkath 214 AH RRR!

$149.99


IS45-03 Samanid Nuh III b. Mansur AH366-387 AR Dirham, Balkh mint, AH372 large!

$32.00


(20219) Samanid AE fals, Nawkat-Ilaq 305 AH.

$24.99


(10929) SAMANID AE fals, Nawkat-Ilaq 305 AH.

$24.99


(20168) Samanid AE fals, Bukhara 305 AH.

$24.99


(20215) Samanid AE fals, Akhsikath, 320 AH.

$24.99


(9839) SAMANID AE fals, Akhsikath 269 AH.

$24.99


Samanid Nuh II Silver Dirham - Balkh 385 AH

$35.00


(20233) Samanid AE fals, Akhsikath 304 AH.

$19.99


Samanid, Nasr 11 b. Ahmad, AE Fals, Parab, Rare

$30.00


(7799) Samanid AE fals, Bukhara 354 AH, Mansur b, Nuh.

$7.99


Rare, Samanid, bronze fals, Malik bin Shukurtegin, 332 AH, Ferghana. E1477

$55.00